Festival,  Politikk,  Ukategorisert

Headed For Extinction (and what to do with it)

This talk will be held in English. English description below.

Extinction Rebellion (XR) er en ny aktivistisk bevegelse som ved bruk av ikke-voldelig direkte aksjon retter oppmerksomhet mot klimakrisen og økosystemenes sammenbrudd. De bruker strategier basert på erfaringer fra tidligere opprør og sosiale bevegelser.

Målet til XR i Storbritannia er å tvinge den britiske regjeringen til å akseptere tre krav: De må  fortelle sannheten om omfanget av klima- og den økologiske krisen, de må handle nå for å stoppe tapet av biologisk mangfold og redusere klimagassutslipp til netto null innen 2025, og de må gi fra seg kontroll ved å sette sammen et råd av innbyggere som kan føre tilsyn med de nødvendige radikale endringene.

XR fikk global oppmerksomhet da de blokkerte veiene fire steder i London i over en uke i April. Titusenvis av klimaopprørere tok til gatene for å sperre veier og vise regjeringen at de ikke lenger kan ignorere ansvaret sitt overfor folket. Aksjonen medførte over tusen arrestasjoner.

XR er en del av et voksende klimaengasjement som sammen med blant annet skolestreikene for klima er blitt en internasjonal bevegelse. Antall, støtte og styrke har steget hurtig på kort tid. De har til og med fått delvis gjennomslag i det britiske parlamentet som har erklært klimakrise.

Men kravene er fortsatt ikke oppfylt, og miljøaktivistene har mye arbeid igjen for å endre samfunnet i bærekraftig retning, før det er for sent.

Arthur Start er en aktivist, vitenskapsmann og musiker som har lett etter en miljøbevegelse som XR i årevis. Han har vært entusiastisk med i XR siden opprøret i april i år. Han fant sin nisje ved å spille stortromme sammen med samba-bandet, som frustrerte politiet da de forsøkte å fjerne opprørerne som sperret gatene over hele London.

På sine reiser gjennom livet har Arthur funnet tre virkelig utopiske samfunn: det andre var i fjor da tilfeldigheter førte ham til Karlsøyfestivalen. Det tredje var Extinction Rebellion.

I presentasjonen av XR-foredraget “Headed For Extinction (and what to do on it)”, vil Arthur se på vitenskapen bak den nåværende katastrofe, og sosiologien bak måtene vi kan være i stand til å overleve den på. Foredraget vil være skremmende ærlig om omfanget på skadene vi forårsaker, og styrkene og begrensningene i vår kunnskap om planetens fremtid. Han vil snakke om bakgrunnen for XR, forklare hvorfor de hevder at sivil ulydighet er berettiget, og hvordan ikke-voldelig sivil ulydighet kan være vårt beste håp for en fremtid i harmoni med naturen.

Han vil også fortelle sin personlige historie om hvorfor han sluttet som forsker på ren energiteknologi for å fokusere på aktivisme, og hvordan dette førte til at han i dag spiller trommer for planeten.

Torsdag 16.00 i Festivalhuset.

English
Extinction Rebellion (XR) are a young climate change movement, quickly gaining traction in the UK through their use of NVDA (Non-Violent Direct Action) campaigns designed to tackle the imminent climate catastrophe and breakdown of the planet’s ecosystems. The movement uses civil disobedience strategies chosen through research on past uprisings, rebellions, and social movements. XR’s aim is to force the British government to accept three demands: to “Tell The Truth” about the scale of the climate and ecological emergency; “Act Now” to halt biodiversity loss and reduce greenhouse gas emissions to net zero by 2025; and to remove some control from the hands of government by implementing a citizens’ assembly to oversee the required radical changes.

In his travels through life, Arthur has found three truly utopian communities: the second was last year when chance led him to Karlsøyfestivalen. The third was Extinction Rebellion’s April Rebellion. He is an activist, scientist, musician who had been looking for an environmental movement like XR for years. In April, tens of thousands of climate rebels took to the streets of London to block roads and show the government that they can no longer ignore their responsibilities to the people. Arthur was enthusiastically amongst them. He found his niche playing bass drum with, and eventually leading, the XR samba band, who frustrated police as they tried to clear rebel roadblocks, and swarmed the streets all across London.

XR held the roads at four sites in London for over a week, at the cost of over a thousand arrests. This disruption spread waves far and wide: the movement has been growing in Britain and is spreading abroad, and many other environmental groups are on the rise, such as Greta Thunberg’s School Strike for Climate. Numbers, support, and strength have been on the rise since April. Even the government have listened, and have declared a climate emergency. But the demands have not been met, and environmental activists have plenty of work ahead to build on this momentum and change society in the name of sustainability, before it is too late.

In his presentation of the XR talk “Headed For Extinction (and what to do about it)”, Arthur will look at the science behind our current catastrophe, and the sociology behind the ways we may be able to survive it. The talk will be grimly honest about the magnitude of the damage we are causing, and the strengths and limitations of our knowledge of the planet’s future. He will talk about the XR’s background and explain why they claim that civil disobedience is justified, and that NVDA may be our best hope for a future in harmony with nature. He will also tell the story of why he quit researching clean energy technologies to focus on activism, and how this led him to play drums for the planet.

Thursday 16.00 in the Festival house.